معنی کلمه لوازم حرکتی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ویلچر به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه لوازم حرکتی به انگلیسی می شود Mobility equipment

Leave a Reply