معنی کلمه نگهداری ویلچر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ویلچر به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه نگهداری ویلچر به انگلیسی می شود Wheelchair maintenance

Leave a Reply