معنی کلمه ویلچر برقی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ویلچر به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه ویلچر برقی به انگلیسی می شود Electric wheelchair

Leave a Reply