معنی کلمه ویلچر دست دوم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ویلچر به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه ویلچر دست دوم به انگلیسی می شود Second hand wheelchair

Leave a Reply